Lärarnas Inköpscentral ekonomisk förening (”LIC”) är försatt i konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om anmälan av fordringar i konkursen

 

Konkursförvaltningen har i den bouppteckning som givits in till tingsrätten förtecknat de fordringsägare som varit kända för konkursförvaltaren. Denna förteckning är emellertid inte heltäckande. Den som har fordringar mot LIC kan därför anmäla dessa med angivande av namn och adress på LIC@wistrand.se eller i brev till konkursförvaltaren på adress Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm. De tillkommande fordringarna noteras av konkursförvalt­ningen.

 

Konkursförvaltningen bedömer att det blir utdelning till oprioriterade fordrings­ägare och har därför påbörjat sammanställningen av fordringsägare för att begära ett s k bevakningsförfarande. Varje fordringsägare måste då anmäla (bevaka) sin fordran hos tingsrätten.

 

Observera att bevakning hos Malmö tingsrätt måste göras även om fordran tidigare har anmälts hos konkursför­valtaren.

 

Observera vidare att något bevakningsförfarande ännu inte har inletts och att bevakning måste göras efter det att Malmö tingsrätt fattat beslut om bevak­ningsförfarande. Vi bedömer att detta kommer att ske under andra halvan av augusti 2015.

 

Beslut om bevakningsförfarande och tidsfrister för bevakning kommer att kungöras i lokala tidningar i Malmö och i Post- och Inrikes Tidningar som går att läsa på www.bolagsverket.se. De fordringsägare som upptagits i bouppteck­ningen och de som efter upprättandet av denna blivit kända för konkursför­valtaren kommer att underrättas genom brev från tingsrätten när bevaknings­förfarande inleds.

 

Nedan följer närmare information för särskilda intressenter.

 

SPARKONTOHAVARE

 

Konkursförvaltaren har fått uppgifter om vilka som varit sparkontohavare och behållning för dessa per konkursdagen. Den sparkontohavare som vill vara säker på att vara upptagen i konkursförvaltarens förteckning över fordrings­ägare kan anmäla sin fordran med angivande av namn och adress på LIC@wistrand.se eller i brev till konkursförvaltaren på adress Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm.

 

Den som eventuellt inbetalat pengar till sitt sparkonto efter den 15 juli 2014 har rätt att få dessa pengar återbetalade. Kontakta då konkursförvaltaren på adress ovan.

 

Tillgodohavande som fanns hos LIC per konkursdagen är en oprioriterad fordran i konkursen. Det innebär att kontohavaren endast kan få betalt om det blir utdelning i konkursen och då med den procentandel som fastställs för samtliga oprioriterade fordringsägare i konkursen. Beträffande anmälan och bevakning av fordran i konkursen, se ovan.

 

DEN SOM BOKAT RESA TILL CHATEAU SEILLANS

 

Uthyrning av Château Seillans har upphört. Egendomen är såld. Detta innebär att bokade perioder inte kan utnyttjas. Krav på återbetalning av inbetalda förskott utgör oprioriterade fordringar i konkursen.

 

Den som har krav på återbetalning av förskott kan anmäla och bevaka sin fordran enligt vad som anges ovan.

 

LIC SAMARBETSPARTNERS I DANMARK

 

De butiker och andra som haft samarbetsavtal med LIC avseende ”LIC Mastercard” och som har oreglerade betalningar avseende inköp gjorda på korten är oprioriterade fordringsägare i konkursen.

 

Konkursförvaltningen har inte fått någon komplett förteckning över sådana fordringsägare. Den som har ett sådant krav ska därför anmäla och senare bevaka sin fordran enligt vad som anges ovan.