Lärarnas Inköpscentral ekonomisk förening (”LIC”) är försatt i konkurs

 

 

 

 

Avveckling av konkursboets tillgångar pågår. Varulager och inventarier kommer troligtvis att ske genom utförsäljning från varuhusen. Dotterbolagets fastigheter i Århus, Herlev och i Frankrike är under försäljning. Intressenter på dessa ombedes kontakta konkursförvaltningen för Mendo Handel Aps på Lett Advokatpartnerselskab genom advokat Henrik Kring Schmidt på hks@lett.dk och advokat Signe Melhedegård Hovgaard på smh@lett.dk.

 

Konkursboets fordringar kommer att drivas in av konkursförvaltningen. Fakturering av inköp som gjorts strax före konkursen har fördröjts men kommer att ske så snart som möjligt. Betalning för fakturor utställda av LIC ska ske till i fakturan angivet kontonummer. Dessa konton kontrolleras nu av konkursförvaltaren.

 

LIC:s räkenskaper har omhändertagits av konkursförvaltaren och kommer att granskas på det sätt som föreskrivs i den svenska konkurslagen. En rapport över granskningen kommer att upprättas och ges in till tingsrätten i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 15 § konkurslagen. Denna så kallade förvaltarberättelse ska ges in till tingsrätten senast den 15 januari 2015. Den kommer då att utgöra allmän handling. Dessförinnan kommer konkursförvaltningen inte att besvara enskilda frågor om bakgrunden till konkursen eller specifika transaktioner.

 

Om anmälan av fordringar i konkursen

 

Konkursförvaltningen har i den bouppteckning som givits in till tingsrätten förtecknat de fordringsägare som varit kända för konkursförvaltaren. Denna förteckning är emellertid inte heltäckande. Den som har fordringar mot LIC kan därför anmäla dessa med angivande av namn och adress på LIC@wistrand.se eller i brev till konkursförvaltaren på adress Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm. De tillkommande fordringarna noteras av konkursförvaltningen.

 

Om det bedöms kunna bli utdelning till oprioriterade fordringsägare kommer ett så kallat bevakningsförfarande att anordnas vid Malmö tingsrätt. Varje fordringsägare måste då anmäla (bevaka) sin fordran hos tingsrätten. Observera att bevakning hos Malmö tingsrätt måste göras även om fordran tidigare har anmälts hos konkursförvaltaren.

 

Observera att något bevakningsförfarande ännu inte har inletts och att bevakning måste göras efter det att Malmö tingsrätt fattat beslut om bevakningsförfarande.

 

Beslut om bevakningsförfarande och tidsfrister för bevakning kommer att kungöras i lokala tidningar i Malmö och Post- och Inrikes Tidningar som går att läsa på www.bolagsverket.se. De fordringsägare som upptagits i bouppteckningen och de som efter upprättandet av denna blivit kända för konkursförvaltaren kommer att underrättas genom brev från tingsrätten när bevakningsförfarande inleds.

 

Nedan följer närmare information för särskilda intressenter.

 

SPARKONTOHAVARE

 

Konkursförvaltaren har fått uppgift om vilka som varit sparkontohavare och behållning för dessa per konkursdagen. Den sparkontohavare som vill vara säker på att vara upptagen i konkursförvaltarens förteckning över fordringsägare kan anmäla sin fordran med angivande av namn och adress på LIC@wistrand.se eller i brev till konkursförvaltaren på adress Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm.

 

Den som eventuellt inbetalat pengar till sitt sparkonto efter den 15 juli har rätt att få att dessa pengar återbetalade. Kontakta då konkursförvaltaren på adress ovan.

 

Tillgodohavande som fanns hos LIC per konkursdagen är en oprioriterad fordran i konkursen. Det innebär att kontohavaren endast kan få betalt om det blir utdelning i konkursen och då med den procentandel som fastställs för samtliga oprioriterade fordringsägare i konkursen. Beträffande anmälan och bevakning av fordran i konkursen, se ovan.

 

DEN SOM BOKAT RESA TILL CHATEAU SEILLANS

 

Uthyrningen av Chateau Seillans har upphört. Egendomen ligger för försäljning via mäklare i Frankrike. Detta innebär att bokade perioder inte kan utnyttjas. Krav på återbetalning av inbetalda förskott utgör oprioriterade fordringar i konkursen.

 

Den som har krav på återbetalning av förskott kan anmäla och bevaka sin fordran enligt vad som anges ovan.

 

LIC SAMARBETSPARTNERS I DANMARK

 

De butiker och andra som haft samarbetsavtal med LIC avseende ”LIC Mastercard” och som har oreglerade betalningar avseende inköp gjorda på korten är oprioriterade fordringsägare i konkursen.

 

Konkursförvaltningen har inte fått någon komplett förteckning över sådana fordringsägare. Den som har ett sådant krav ska därför anmäla och senare bevaka sin fordran enligt vad som anges ovan.

 

DEN SOM HAR EGENDOM I LIC:s VARUHUS I ÅRHUS ELLER HERLEV

 

De leverantörer som har sålt, hyrt eller lånat ut egendom till LIC samt kunder som har egendom inlämnad för reparation och som har krav på att få tillbaka denna egendom ombedes kontakta Iben Bundgaard Jacobsen, LETT Advokatpartnerselskab på email: ibj@lett.dk. Hon biträder konkursförvaltaren med utlämning av sådan egendom. En förutsättning för att egendom skall kunna lämnas ut är att den som gör anspråk på egendomen kan styrka sin äganderätt till egendomen.